Zadania własne gminy z zakresu gospodarki energetycznej

Celem działania każdej gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności oraz tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi o powinnościach samorządu w stosunku do mieszkańców będących członkami jej wspólnoty oraz o decentralizacji władzy publicznej. Przejawem tego procesu jest zobowiązanie samorządów terytorialnych do uczestniczenia w sprawowaniu władzy publicznej poprzez wykonywanie…

Facebook
Facebook
LinkedIn