SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W GMINIE

ENERGETYK GMINNY

DLA KOGO:

 • Przedstawiciele samorządów terytorialnych (JST) odpowiedzialni za procesy inwestycyjne oraz gospodarowania mieniem gminnym
 • Przedstawiciele administracji rządowej
 • Inwestorzy z branży energetycznej
 • Osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Dzięki gminnemu specjaliście ds. zarządzania energią, gmina:

 • obniży koszty energii,
 • poprawi efektywność energetyczną swoich nieruchomości,
 • zmniejszy emisyjność gazów cieplarnianych,
 • włączy się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatycznymi,

Dzięki stanowisku gminnego specjalisty ds. zarządzania energią, władze samorządowe zyskają:

 • jasny, rzetelny i kompletny obraz wydatków budżetowych związanych z wykorzystaniem energii,
 • ułatwiony dostęp do krajowych i europejskich funduszy na cele energetyczne,
 • zdiagnozowanie potrzeb lokalnych w zakresie energetyki,
 • poprawę wizerunku gminy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W GMINIE

 • Tworzenie i wdrażanie polityki w zakresie gospodarowania energią w gminie
 • Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie zużycia energii
 • Wykonywanie przeglądów i audytów energetycznych, zajmowanie się kontraktami związanymi z energią
 • Pozyskiwanie funduszy na inwestycje energetyczne w gminie

ZAGADNIENIA PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ W GMINIE

 • Ustawodawstwo międzynarodowe
 • Ustawodawstwo krajowe

DOKUMENTY GMINNE DOT. GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

 • Założenia do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • Plany gospodarki niskoemisyjnej
 • Strategie energetyczne

GOSPODARKA ENERGETYCZNA W GMINIE

 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów energetycznych gminy
 • Analiza zasobów własnych gminy
 • Określenie potencjału gminy w zasoby energetyczne
 • Wdrażanie działań poprawiających efektywność energetyczną
 • Wdrażanie inwestycji w energetykę odnawialną
 • Racjonalizacja zakupu i zużycia energii oraz poszanowanie energii w gminie
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi w obszarze energetyki
 • Promocja wdrażanych działań
 • Zwiększanie świadomości mieszkańców gminy na temat energetyki
 • Współpraca z mieszkańcami na temat rozwoju energetycznego gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 • Rola akceptacji społecznej dla nowych inwestycji
 • Interesariusze w procesie inwestycyjnym
 • Lokalne konflikty związanych z inwestycjami energetycznymi i sposoby ich rozwiązywania
 • Sposoby partycypacji społecznej w gminie

FUNKCJONOWANIE RYNKU ENERGII

 • Zasady funkcjonowania rynku detalicznego
 • Struktura rynku energii w Polsce
 • Regulacje rynku energii
 • Nowoczesne strategie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE NA SZCZEBLU LOKALNYM

 • Dywersyfikacja źródeł energii
 • Energetyka odnawialna
 • Efektywność energetyczna

ASPEKTY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ENERGETYKI W GMINIE

 • Lokalizacja inwestycji: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Dokumenty sporządzone w postępowaniu planistycznym dotyczącym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 • Monitoring środowiskowy przedrelizacyjny i porealizacyjny
 • Rola i obowiązki gminy oraz inwestora w procesie planowania przestrzennego

SMART CITY

 • Kompleksowa idea miasta inteligentnego - jak wdrożyć?
 • Praktyki smart city w innych krajach
 • Narzędzia do zarządzania miastem inteligentnym

KLASTRY ENERGII

 • Zagadnienia formalno - prawne funkcjonowania klastra energii
 • Technologie i narzędzia wspierające działanie klastra energii
 • Najlepsze praktyki

ENERGETYKA KONWENCJONALNA

 • Funkcjonowanie polskiej wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej opartej na paliwach kopalnych – nieodnawialnych
 • Kogeneracja

ENERGETYKA ODNAWIALNA

 • Słoneczna
 • Wiatrowa
 • Wodna
 • Geotermalna
 • Biomasa

ASPEKTY FINANSOWE ENERGETYKI NA SZCZEBLU GMINNYM

 • Wydatki energetycznych w gminie
 • Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych
 • Źródła finansowania wydatków i inwestycji energetycznych
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji energetycznych
 • ESCO

DORADZTWO W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ENERGETYCZNYCH

FORMY SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 28 h (4 dni)

CENA:  1 950 zł + VAT

SPRAWDŹ JAK MOGĘ CI POMÓC

error

Podobał Ci się post? Podziel się z innymi!

LinkedIn
LinkedIn
Share